Jak mogę poznać Boga?

Obok praw fizycznych, które rządzą światem materialnym,
istnieją także prawa duchowe, które regulują nasz stosunek do Boga.

PRAWO PIERWSZE:

BÓG MIŁUJE CIEBIE I MA DLA TWOJEGO ŻYCIA WSPANIAŁY PLAN.

MIŁOŚĆ BOŻA

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.” (Jan 3,16)

BOŻY PLAN

Chrystus Pan mówi: Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.  (Chodzi tu o życie mające pełną wartość i cel.) (Jan 10,10). Dlaczego jednak większość ludzi nie posiada życia w obfitości?


Ponieważ:

PRAWO DRUGIE:

CZŁOWIEK JEST GRZESZNY i w konsekwencji ODDZIELONY OD BOGA, dlatego też nie może znać ani przeżywać Bożej miłości i planu dla swojego życia. CZŁOWIEK JEST GRZESZNY. „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej.” (Rzymian 3,23)
Człowiek został stworzony do wspólnoty z Bogiem, ale samowolnie wybrał niezależną drogę życia. W rezultacie tego – wspólnota z Bogiem została zerwana. Ta samowola wyrażająca się w buncie lub obojętności wobec Boga, jest przejawem tego, co Biblia nazywa grzechem.
CZŁOWIEK JEST ODDZIELONY OD BOGA
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć.” (to znaczy duchowe odłączenie od Boga) (Rzymian6,23)
Święty Bóg – grzeszny człowiek

Bóg jest święty, a człowiek jest grzeszny. Dzieli ich wielka przepaść.
Te strzałki ilustrują, że człowiek ustawicznie usiłuje dosięgnąć Boga i zdobyć obfite życie przez swoje wysiłki, takie jak: dobre,
uczciwe życie, etyka, filozofia lub religia.

Trzecie prawo daje nam jedyny sposób pokonania tej przepaści.


PRAWO TRZECIE:

Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu i winy człowieka. Przez Niego możesz poznać Bożą miłość i plan dla twego życia.

ON ZMARŁ ZA NAS…
„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas gdyśmy byli
jeszcze grzesznikami.” (Rzymian 5,8)

I ZMARTWYCHWSTAŁ…

„Chrystus umarł za nasze grzechy… został pogrzebany…zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem…ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie…”
(1 Koryntian 15,3-6)

I DLATEGO ON JEST JEDYNĄ DROGĄ

„Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (Jan 14,6)
Święty Bóg – Jezus drogą

Bóg przerzucił pomost nad tą przepaścią, która dzieli nas od Niego, przez posłanie swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł zamiast nas płacąc w ten sposób karę za nasze grzechy.

Jednakże nie wystarczy tylko intelektualna znajomość tych trzech praw…


PRAWO CZWARTE:

Musimy osobiście przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana.
Wtedy dopiero możemy poznać i przeżywać Bożą miłość i Jego plan dla naszego życia.

MUSIMY PRZYJĄĆ JEZUSA CHRYSTUSA:

„Wszystkim tym jednak, którzy [Go] przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego.” (Jan 1,12)

PRZYJMUJEMY CHRYSTUSA PRZEZ WIARĘ:

„Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę.
A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (Efezjan 2,8-9)

PRZYJMUJEMY JEZUSA PRZEZ OSOBISTE ZAPROSZENIE GO DO NASZEGO SERCA I ŻYCIA

Chrystus Pan mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał a on ze mną.” (Apokalipsa Jana 3,20)

Przyjęcie Chrystusa zawiera w sobie:
odwrócenie się od swego „ja” i nawrócenie się do Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia, przebaczenie naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego woli.

Nie wystarczy tylko rozumieć, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym i umarł za nasze grzechy. Nie chodzi też o religijne wzruszenia. Musimy przyjąć Jezusa Chrystusa przez wiarę, aktem naszej woli.


(Modlitwa jest rozmową z Bogiem)

MOŻESZ PRZYJĄĆ JEZUSA TERAZ PRZEZ MODLITWĘ

Bóg zna Twoje serce i nie zależy Mu na pięknych i starannie dobranych słowach, lecz na szczerości Twego serca.

Oto przykład modlitwy:

„Panie Jezu. Potrzebuję Cię. Uznaję swoją grzeszność. Otwieram Ci drzwi mojego życia i przyjmuję Cię, jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Proszę o Twoje kierownictwo w moim życiu. Uczyń mnie takim, jakiego mnie pragniesz.”

Czy taka modlitwa wyraża pragnienie Twojego serca?
Jeśli tak, to módl się w tej chwili, w taki sposób, a Pan Jezus – według swojej obietnicy – zamieszka w Twoim życiu.

JAK MOŻESZ UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEZUS CHRYSTUS ZAMIESZKAŁ W TWOIM ŻYCIU?

Czy prosiłeś Jezusa Chrystusa, aby wszedł do Twojego życia? Czy uczyniłeś to szczerze?
Jeśli tak, to pamiętając o Jego obietnicy zawartej w Apokalipsie Jana 3,20 – gdzie On teraz jest w stosunku do Ciebie?

Chrystus powiedział, że wejdzie do Twojego życia. Czy mógłby Cię zawieść? Na czym jednak
opierasz swoje przekonanie, że Bóg wysłuchał Twojej modlitwy? (Podpowiadamy Ci: na podstawie wierności i wiarygodności samego Boga i Jego Słowa).

SŁOWO BOŻE OBIECUJE ŻYCIE WIECZNE TYM, KTÓRZY PRZYJĘLI JEZUSA CHRYSTUSA JAKO OSOBISTEGO ZBAWICIELA

„A świadectwo jest takie: że Bóg dał życie wieczne, a to życie jest w Jego Synu. Ten, kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia. O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne.” (1 Jana 5,11-13)

Dziękuj często Bogu za to, że Chrystus wszedł do twojego życia i nigdy Cię nie opuści.(Hebrajczyków 13,5)

Możesz być pewien, że od tego momentu, gdy opierając się na Jego obietnicy zaprosiłeś Go, Chrystus mieszka w Tobie i że masz już życie wieczne. On nigdy Cię nie zawiedzie.

A co z Twoimi uczuciami?

NIE POLEGAJ NA UCZUCIACH

Nie nasze uczucia, lecz Obietnice Boże zawarte w Piśmie Świętym, są teraz naszym autorytetem. Chrześcijanin żyje wiarą (ufnością) w niezmienność Boga i Jego Słowa.
Poniższy rysunek pociągu ilustruje stosunek między faktem (tzn. Bogiem i Jego Słowem), wiarą (naszą ufnością do Boga i Jego Słowa), a uczuciami (tzn. różnymi reakcjami emocjonalnymi).

Parowóz może jechać bez wagonu. Jednakże bezcelowe byłoby usiłowanie ciągnięcia pociągu przez wagon.
W podobny sposób my, jako chrześcijanie, nie polegamy na uczuciach czy doznaniach, lecz pokładamy naszą ufność w wierności Boga i obietnicach Jego Słowa – Pisma Świętego (2 Koryntian 5,7)


A TERAZ, GDY PRZYJĄŁEŚ CHRYSTUSA


Z chwilą gdy przyjąłeś Chrystusa poprzez akt wiary, w twoim życiu zaszło wiele zmian, a przede wszystkim:


  • Jezus Chrystus zamieszkał w twoim życiu (Objawienie 3: 20)
  • Grzechy twoje zostały przebaczone (Kolosan 1: 14)
  • Stałeś się dzieckiem Bożym ( Ewangelia Jana 1: 12)
  • Zaczęła się w twoim życiu wielka przygoda z Bogiem, dla której Bóg ciebie stworzył oraz przeznaczył. (Ewangelia Jana 10: 10; 2 Koryntian 5: 17, I Tesaloniczan 5: 18).

Czy mogłoby zdarzyć się coś wspanialszego w twoim życiu, niż przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela?
Czy chciałbyś w tej chwili podziękować Bogu w modlitwie za to, co dla ciebie uczynił? Akt dziękczynienia Bogu wyraża bowiem naszą wiarę i nasze posłuszeństwo.


WSKAZÓWKI DO WZRASTANIA W WIERZE


Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela.”(2 Piotra 3: 18). Duchowy wzrost jest wynikiem naszego zaufania Chrystusowi. Pomogą ci w tym te rzeczy:


  • Codzienne przychodzenie do Boga w modlitwie (Ewangelia Jana 15: 17)
  • Codzienne czytanie Pisma Świętego (Dzieje Apostolskie 17: 11)
  • Posłuszeństwo Bogu w każdej chwili życia (Ewangelia Jana 14: 21)
  • Dawanie świadectwa o Chrystusie życiem i słowem (Mateusza 4: 19)
  • Ufanie Bogu w każdej sprawie naszego życia (I Piotra 5: 7)
  • Źródłem wzrostu chrześcijańskiego jest Duch Święty. Pozwól Mu kierować sobą i wzmacniać twoje życie oraz świadectwo o Jezusie. (Dzieje Apostolskie 1; 8), (Galacjan 5: 16-17)

  KONIECZNOŚĆ UCZĘSZCZANIA DO KOŚCIOŁA


W liście do Hebrajczyków 10: 25 jesteśmy napominani, abyśmy nie opuszczali „wspólnych zebrań” chrześcijańskich. Kilka razem płąnących żągwi tworzy duże, jasno płonące ognisko; natomiast jedna żagiew – wyjęta z tego ogniska i położona na wilgotnej ziemi – szybko gaśnie. Podobnie ma się sprawa, jeśli chodzi o nasz związek z innymi chrześcijanami. Zacznij jeszcze w tym tygodniu uczęszczać na nabożeństwa i czyń to regularnie.